375 sayılı KHK'da yapılan değişikliklere dair genel bir değerlendirme

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME YAZISI "2/2945 Nolu Bir Takım Kanunlarda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değiştirme Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 10/06/2020 tarihinde yapıla.

375 sayılı KHK'da yapılan değişikliklere dair genel bir değerlendirme
30 Haziran 2020 - 08:22

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME YAZISI

"2/2945 Nolu Bir Takım Kanunlarda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değiştirme Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 10/06/2020 tarihinde yapılan oturumda görüşülmüştür. Bu Önerge 17-18/06/2020 tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Kanun Teklifi, 24/06/2020 tarihi itibarıyla az önce Devlete Ait Gazete'de yayımlanmamıştır.

Teklife, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi esnasında, önerge metninde bulunmayan, 375 ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişim öngören maddeler eklenmiş olup, bu yazıda, yalnızca bu maddeler üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.

Bu maddeler, açıklama düzeltmeleri dışarıda TBMM Genel Kurulunda da aynen kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, TBMM'de kabul edilen değiştirme sonucunda:

- Teklifin 18'inci maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile dokuzuncu fıkrası değişmiş,

- Teklifin 19'uncu maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "ikinci yılın ardına kadar" ibaresi madde metninden çıkarılmış,

- Teklifin 20'nci maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 36'ncı madde eklenmiş,

- Teklifin 21'inci maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 37'nci madde eklenmiş,

- Teklifin 24'üncü maddesiyle 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış,

- Teklifin 25'inci maddesiyle 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 17'nci madde eklenmiştir.

Yapılan bu mevzuat değişikliğine ilişkin değerlendirmelerimize, maddeler halinde altında yer verilmiştir.

1) Teklifin 18'inci maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile dokuzuncu fıkrası değiştirilmiştir.

Bu değişikliği, içeriği itibarıyla iki başlık aşağıda değer biçmek gerekmektedir.

KAPAT X

- Yönetici kadroları açık havada daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlar,

- Kontrol elemanı veya uzman kadro ya da pozisyonlar,

- Analist veya uygun görülecek öteki kadro ve pozisyonlar,

Arasından herhangi birine atanır ve atamanın yapıldığı tarihi peşine düşüp takip eden aybaşından itibaren atandıkları kadro unvanının finansal haklarını alırlardı.

Değişiklikten daha sonra, kamu görevlileri arasından SADECE ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üstteki aşama halk yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler;

- Cumhurbaşkanlığına alt, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir ya da danışman kadro ya da pozisyonlarına veya bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacaklar,

- Tahsis yapılan müşavir veya danışman kadro ya da pozisyonları finansal ve sosyal yargı ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık müşaviri kadrosuna denk olacak,

- Üstteki yönetici göre izleme, değer biçme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecekler,

- Bir ay içinde talepte bulunanlar, atamaya yetkili amirler tarafından yönetici kadro ya da pozisyonları dışındaki daha önce bulundukları ya da öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanacaklar,

- Ilave göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadro, pozisyon ya da görevlerinde kesintisiz olarak minimum iki yıl gerçekte görev yapmış olanların finansal hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilecek,

- Bu hükümler egemen ve savcılar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ast personel, Dışişleri iş memurları, mülki yöneticilik amirliği hizmetleri sınıfı, ulusal istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına giren yönetici kadrolarında bulunanlar hakkında uygulanmayacak,

- Ulus görevlileri arasından Cumhurbaşkanlığına ast ofislere başkan ve başkan yardımcısı olarak atananlardan görevlerinden alınanlar hakkında da, ilave gösterge şartı aranmaksızın, bu şekilde (ek göstergesi 6400 ve daha yüksek saptama edilen üstteki kademe halk yöneticisi gibi) tatbik yapılacaktır.

Bu hükümlerin, millet görevlileri arasından ilave göstergesi 6400 ve daha yüksek saptama edilen üst aşama millet yöneticiliğine atananlar için uygulanması gerekli olup, bu görevlere açıktan atananlar için bu hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı, taleplerinin kabul edilmesine bağlıdır.

Yine değişiklikten sonradan, il valilerinden görevden alınanlar vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara atanacaklar, parasal hakları, atandıkları kadroda bulunmaları kaydıyla fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç il valisine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilecektir.

Değişiklikten daha sonra datıpkı değişiklikten önce olduğu gibi - ilave göstergesi (6400) aşağıda olan, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler (Örneğin Genel Müdür Yardımcıları ve Bakanlık Daire Başkanları);

- Yönetici kadroları dıştan daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro ya da pozisyonlar,

- Teftiş elemanı ya da uzman kadro ya da pozisyonlar,

- Analist veya yerinde görülecek diğer kadro ve pozisyonlar,

Arasından herhangi birine atanacaklar, atandıkları tarihi peşine düşüp takip eden aybaşından itibaren yeni kadro unvanlarının parasal haklarını alacaklar, bu personelin, iki yıl her tarafında eski görevlerine ait parasal hakları almaları söz konusu olmayacaktır.

2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesinin son fıkrasında bulunan "ikinci yılın sonuna kadar" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 33'üncü madde gereğince, 09/07/2018 tarihinden önce Bakanlık Müşaviri kadro unvanında yer alan personel,

- Ya daha önce bundukları 657/36-A-11 maddesinde sayılan (kariyer iş) unvanına,Ya yöneticilik görevi haricen daha önce bulunduğu veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvana (Mesela Mühendis) veya Araştırmacı kadro unvanına,

09/07/2018 tarihinden itibaren bir ay içinde (en geç 09/08/2018 tarihine kadar) atanmıştır. Yeni kurulan bakanlıklarda, ödev işlemlerinin sonra üretilmiş olması da olanak dahilindedir.

Bu şekilde atanan personele, anılan Geçici 33'üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci yılın ardına kadar fiili çalışmaya yan ödemeler hariç, önceki görevlerine ait ödeme unsurları 24 ay baştan başa verilmeye devam edilmektedir. Dolayısıyla bu hakkın, personelin atandığı tarih dikkate alınarak 15/06/2020 ya da 15/07/2020 tarihinden itibaren sona ermesi gerekmektedir.

Lakin bu haktan, söz konusu dördüncü fıkranın hükmü uyarınca, 09/07/2018 tarihinde Bakanlık Müşaviri kadrosunda olup mali haklarını 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ilave 18'inci maddesi uyarınca almaya devam eden personel yararlanamamıştır. (Bu personele ilişkin düzenleme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, bu yazının konusu olan Kanun Teklifiyle Geçici 37'nci maddenin eklenmesi suretiyle yapılacaktır.)

Dördüncü fıkrada yapılan değişiklikle, "ikinci yılın sonuna kadar" ibaresi kaldırılarak, Bakanlık Müşaviri iken 09/07/2018 ile 09/08/2018 tarihleri arasında, mesela Müfettiş, Uzman, Mühendis, Araştırmacı kadro unvanına atanan personele, bu kadroda bulunmaları kaydıyla, süresiz olarak Bakanlık Müşavirinin mali hakları verilmeye devam edilecektir.

Lakin 07/09/2018 tarihinden daha sonra diğer bir kadro unvanına atanmış personel bu haktan yararlanamayacaktır. Örneğin bu tarihten sonradan, Tahlilci kadro unvanında iken Daire Başkanlığına atanan, İç Denetçi kadro unvanında iken Genel Müdürlük kadro unvanına atanan personelin bu düzenlemeden faydalanma hakları olmayacaktır.

3) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 36'ncı madde eklenmiştir.

Geçici 36'ncı maddede yedi fıkra bulunmaktadır. Bu maddeye ilişkin değerlendirmelerimize, fıkralar halinde altında yer verilmiştir.

Birinci Fıkra: Kamu görevlileri arasından ilave göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üstteki kademe millet yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanmış olup Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başladığı 09/07/2018 tarihinden, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan ya da görevi sona erenler (Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması ya da disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler hariç);

- Bu maddenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde,

- Önceki yöneticilik görevlerinin ilgisine tarafından Cumhurbaşkanlığına ast, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına veya bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacak,

- Üstteki yönetici kadar izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecek,

- Müşavir veya danışman kadro veya pozisyonları parasal ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık müşaviri kadrosuna eşit olacaktır.

Birinci fıkranın birincil cümlesinde ulus görevlileri arasından atanmış olup görevden alınan ya da görevi sona eren ulus görevlilerinin bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacağı hakkında hükümler bulunmasına rağmen, ikinci cümlede, "Bu şekilde atanmak suretiyle memuriyete girenler" hakkında hükümlere yer verilmiştir. İlk iki cümle arasında bir manâ bütünlüğü olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla yukarıda yapılan açıklamaların, halk görevlisi olmadığı halde atanıp da 09/07/2018 tarihinden, yapılacak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihe değin olan dönemde görevden alınan veya görevi sona erenler hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hususunda, birincil cümle ile ikinci cümle arasındaki amaç kopukluğu sebebiyle tereddüt bulunmaktadır.

İkinci Fıkra: Ilave göstergesi (6400) ve daha yüksek saptama edilen üst aşama halk yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanmış ve bu görevde kesintisiz olarak asgari iki yıl doğrusu tahsis yapmış olup, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başladığı 09/07/2018 tarihinden, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona erenler, (Atanma şartlarını kaybetme, cinayet kovuşturması ya da disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler hariç);

- Halen görevden alındıktan sonradan atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla,

- Bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli elde etmek üzere,

- İkinci yılın ardına kadar, fiili çalışmaya alt ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları alınarak verilmeye devam edilecek,

- Ancak bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga Ilave 18 inci madde gereğince önceki görevine ait ödeme unsurları esas gücenmek suretiyle ödeme yapılan vakit, anılan iki yıllık süreden düşülecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başladığı 09/07/2018 tarihinden, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği (mesela 30/06/2020) tarihe dek iki yıl geçmemiştir. Dolayısıyla 09/07/2018 tarihinden sonra atanıp da görevden alınan personelin iki yıl aralıksız atama yapmış olması mümkün değildir. böylece, geçici maddenin bu hükmünün 09/07/2018 tarihinden önce atanıp bu tarihten sonra görevden alınan personel için ihdas edildiği düşünülmektedir.

Ancak 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bu durumdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga Ilave 18'inci maddesi yürürlüktedir. Bu madde gereğince, ek göstergesi 6400 olan örneğin bir Genel Müdürün, bu görevde sürekli iki sene bulunması şartıyla, görevden alındıktan daha sonra Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanması ve iki yıl süresince eski kadrosuna ait parasal haklardan yararlandırılması gerekmektedir. Ama bu konuda, kamu kurumları arasında farklı uygulamalar bulunduğu, kullanım birliği olmadığı bilinmektedir. Bu fıkranın tatbik birliğini karşılamak üzere ihdas edildiği değerlendirilmektedir.

Üçüncü Fıkra: 09/07/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan ya da görevi sona erenlerden, mülga Ilave 18 inci madde gereğince müşavir kadrolarına veya anılan mülga madde gereğince istek üstüne ayrı kadro ya da pozisyonlara atanmış olup, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu kadro veya pozisyonlarda bulunanlar hakkında;

- Birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmayacak,

- Mevcut tatbik devam edecek, durumlarında herhangi bir değiştirme yapılmayacak,

- Bunlardan müşavir ya da danışman kadro veya pozisyonlarında bulunanlar, üst yönetici tarafından izleme, değerleme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecektir.

Dördüncü Fıkra: Değişiklikten önce, 09/07/2018 tarihinden önce ilave göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe ulus yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinde bulunanlar hakkında, görevden alındıklarında 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına kadar mülga Ek 18 inci maddenin uygulanması gerekirdi.

Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten daha sonra, bu personel için mülga Ek 18'inci madde uygulanmayacak, bunun yerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ilave 35'inci maddesinin (bu düzenleme ile değiştirilecek) dokuzuncu fıkrasına göre işlem yapılacaktır.

bununla beraber, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına kadar mülga Ek 18 inci maddenin uygulanması gereken diğer personel için, (Mesela Genel Müdür Yardımcıları, Bakanlık Daire Başkanları, Genel Müdürlük/Başkanlık Daire Başkanları için) anılan mülga maddenin uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir.

Beşinci Fıkra: Değişiklikten önce, görevden alınan bir İl Valisi, mülkiye başmüfettişi veya mülkiye müfettişi kadrolarına atanıp bu kadronun finansal haklarını almaktaydı.

Değişiklikten sonradan; İl Valisi olarak ödev yapmakta iken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başladığı 09/07/2018 tarihinden, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihe dek olan dönemde, görevinden alınarak (Atanma şartlarını kaybetme, canice kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar hariç) mülkiye başmüfettişi ya da mülkiye müfettişi kadrolarına atanıp bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte hala bu görevde bulunanlar;

- Bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte İçişleri Bakanlığında bulunan Vali-Mülkiye Başmüfettişi unvanlı kadrolara atanmış sayılacak,

- Mali hakları, atandıkları kadrolarda bulunmaları kaydıyla, fiili çalışmaya ast ödemeler hariç il valisine ait ödeme unsurları alınarak verilmeye devam edilecektir.

Bu hükümler geçmişe karşın bir düzenlemedir. Nitekim 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ilave 35'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yapılacak değişiklikle, İl Valilerinden görevden alınanların Vali-Mülkiye Başmüfettişi unvanlı kadrolara atanacağı ve parasal haklarının, atandıkları kadroda bulunmaları kaydıyla fiili çalışmaya tabi ödemeler hariç İl Valisine ait ödeme unsurları başlıca alınarak verilmeye devam edileceği düzenlenmiştir.

Altıncı Fıkrada, kadroların ihdası ve iptaline ilişkin, Yedinci Fıkrada geçmişe dönük ödeme yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

3) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 37'nci madde eklenmiştir.

Bu madde, ilave göstergesi (6400) ve daha yüksek saptama edilen görevlerde yer alan yöneticilerden, görevden alındıktan sonradan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ilave 18'inci maddesi gereğince Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış olup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 33'üncü maddesi gereğince, 09/07/2018 tarihinden itibaren bir ay içinde daha önce bulunduğu (Mesela Müfettiş, İç Kontrol Eden, Kariyer Uzman gibi) kadro unvanına veya Analist kadro unvanına atanan personelin, bu kadrolarda bulundukları sürece Bakanlık Müşaviri parasal haklarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla ihdas edilmiştir.

Bilindiği üzere, 15/04/2015 tarihinde yayımlanan 6639 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesiyle ihdas edilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18'inci maddesi, 09/07/2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 177'nci maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna rağmen 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1'inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 09/07/2018 tarihinde Bakanlık veya öteki kamu kurum ve kuruluşlarında idareci kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga Ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamında olan personel, görevden alındıkları takdirde bu madde hükümlerine tarafından işleme emrindeki tutulmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmaktadır; 09/07/2018 tarihinden önce ek göstergesi 6400 ve daha yüksek olan bir göreve atanan personel, anılan Geçici 1'inci maddenin dördüncü fıkrası dahilinde olmasına rağmen, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 36'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, anılan fıkra kapsamından çıkarılmıştır.

Bu kapsamda, 09/07/2018 tarihinden önce ek göstergesi 6400 ve daha yüksek olan bir görevde bulunduğu halde, (bu tarihten önce ya da daha sonra) görevinden alındıktan daha sonra 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga Ek 18'inci maddesi uyarınca, Bakanlık Müşavirliğine atanan personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 33'üncü maddesi uyarınca 09/07/2018 tarihinden itibaren bir ay içinde;

- Ya daha önce bulundukları 657/36-A-11 maddesinde sayılan (kariyer meslek) unvanına,

- Ya idare görevi dışında daha önce bulunduğu veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvana,

- ya da Analist kadro unvanına atanmıştır.

Değişiklikle birlikte, bu personel;

- Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla atandıkları kadro unvanında bulunmaları,

- Bir ay içerisinde kurumlarına başvurmaları halinde,

- Başvurdukları tarihi takip eden ay başından itibaren,

- Atandıkları kadro ya da pozisyonlarda bulundukları sürece,

- Fiili çalışmaya yan ödemeler hariç Bakanlık Müşaviri kadrosuna ait ödeme unsurlarından faydalandırılacaklardır.

Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte, finansal haklarını mülga Ilave 18 inci maddesine tarafından eski görevine (Örneğin Genel Müdüre) ait ödeme unsurları üzerinden almakta olanlar, bu hakkını kullanmaya devam edecektir. Bunlar, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir ay içerisinde kurumlarına başvurmaları halinde, yirmi dört aylık sürenin tamamlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren, anılan kadro ya da pozisyonlarda bulundukları sürece fiili çalışmaya alt ödemeler hariç Bakanlık Müşaviri kadrosuna ait ödeme unsurlarından faydalandırılacaklardır.

Bu madde dahilinde başvuruda bulunmayanlar hakkında Geçici 33 üncü maddenin son fıkrasının uygulanmasına aynı şartlarla devam edilecektir.

Mesela, 09/07/2018 tarihinden önce, Müfettiş iken 6400 ilave göstergeli Genel Müdürlüğe atanan bir personel, anılan tarihten önce (ya da sonra) görevden alınarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18'inci maddesi gereğince Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atanmıştır. Bu personel, iki yıldan daha uzun zaman boyunca Genel Müdürlük yaptığı için, yirmi dört ay boyunca Genel Müdürlük kadrosuna ait mali haklardan faydalanmaya başlamıştır. Üç ay her tarafında bu haktan yararlanan personel, 09/07/2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 33'üncü madde gereğince Müfettiş kadro unvanına atanmış, yirmi dört ay boyunca Genel Müdür maaşı almaya devam etmiştir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 37 inci maddenin eklenmesi ile birlikte, bu personel, hala Müfettiş kadro unvanında bulunması ve kurumuna başvurması halinde, yirmi dört aylık zaman dolduğu için, başvuru tarihini izleyen aybaşından, (Yirmi dört aylık süre dolmamış olsaydı, dolduğu tarihi takip eden aybaşından) itibaren Müfettiş kadro unvanında bulunmasına karşın Bakanlık Müşaviri maaşı almaya devam edecektir. Eğer personel kurumuna başvuruda bulunmazsa, yirmi dört aylık sürenin tamamlanmasını peşine düşüp takip eden aybaşından itibaren Müfettiş maaşı almaya başlayacaktır. Bu maddenin uygulanması, geçmişe karşın herhangi bir ödeme yapılmasını gerektirmeyecektir.

4) 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 17'nci madde eklenmiştir.

Yapılan iki değişikliği bir arada değer biçmek gerekmektedir.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 221'inci maddesinde, kapatılan Başbakanlık personelinin hangi kurumlara, hangi unvanlara atanacağı ve finansal haklarının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak, kadro ve pozisyon unvanları esas alınarak dokuz fıkra halinde düzenleme yapılmıştır.

İlk dört fıkrada bir takım kadro unvanları için düzenlemeler yapıldıktan sonra, beşinci fıkrada, Başbakanlık Merkez Teşkilatında diğer kadrolarda bulunanların, öğrenim durumları, geçmiş kadro ve unvanları ile hizmet sınıfları ve çalıştıkları teşkilatlar itibarıyla kazanılmış yargı aylık derecelerine uygun şekilde ulus kurum ve kuruluşlarına atanacağı düzenlenmiştir.

Değişiklikten önce; bu personel, Başbakanlık kapatılmadan önce almakta oldukları parasal hakları ile atandıkları kurumlardaki parasal hakları arasındaki farkı, ayrım tazminatı olarak almaya devam edecekler, fark tazminatı sıfırlanıncaya dek katsayı artışlarından faydalanamayacaklar, ayrım tazminatı sıfırlandıktan sonra atandıkları yeni unvanın finansal haklarını katsayı artışlarıyla birlikte almaya devam edeceklerdi.

Değişiklikten sonradan; hala anılan beşinci fıkra dahilinde atandıkları kadrolarda bulunanların, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumlarına başvurmaları halinde, başvurdukları tarihi takip eden aybaşından itibaren, 221 inci madde dahilinde atanmalarına olan kadrolarına ait mali, sosyal ve emeklilik hakları ile ödeme unsurları her türlü yükselme ve iyileştirme yansıtılmak suretiyle verilmeye başlanılacaktır.

Diğer Taraftan mali hakları hususunda haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 12'nci maddesi ya da ilgili diğer yönetmelik hükümleri gereğince, daha önce 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlükten kaldırılmış olan yönetmelik hükümleri uygulanmış olanlar hakkında, bu düzenlemelerin uygulanmasına da devam edilecektir. Başka bir deyişle, Başbakanlıkta çalışırken bu personelin parasal hakları hangi mevzuat ve hangi unvan kapsamında belirleniyorsa, yeni kurumlarında da benzer şekilde belirlenecektir. Bu düzenlemeler, personele hiçbir şekilde geriye dönük bir ödeme yapılmasına sebep olmayacaktır.

bununla beraber, anılan Geçici 17'nci maddenin ikinci fıkrasında, mülga Başbakanlıkta, mülga 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin finansal haklarına ilişkin de değişiklik yapılmıştır.

Bu personel, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 221'inci maddesinin altıncı fıkrasına göre kamu kurum ve kuruluşlarına atanmıştı. Bu personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 28 inci maddesinin "yönetimsel hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmekte olanlar hakkında, mevcut kontrat sürelerinin ardına kadar yürürlükten kaldırılan ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." hükmü gereğince çalışmaya devam etmektedirler. Bu personelden, (Devlet Arşivleri Başkanlığı hariç);

- Atandıkları kurumlarda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 28'inci maddesi gereğince çalışmaya devam edenler,

- Bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte aynı görevlerde bulunmaları şartıyla,

- Finansal ve sosyal hakları da dahil istihdamları hakkında,

- 31/12/2018 tarihinden geçerli olmak üzere,

- Mülga 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve ilgili mevzuatın uygulanmasına benzer şekilde devam edilecektir.

Bu personelin hakları 31/12/2018 tarihi esas alınarak tekrar düzenlenecek olmasına rağmen, bu değiştirme gereğince hiçbir şekilde geriye dönük bir ödeme yapılmayacaktır. Anılan tarih, aktüel kontrat ücretlerinin saptama edilmesi için, geçmişte yapılan yükselme oranlarının uygulanmasında dikkate alınacaktır.

Söz konusu sözleşmeli personelden, Devlet Arşivleri Başkanlığına atananlar bu düzenlemenin dışarıya bırakılmıştır. Zira 27/06/2019 tarihli ve 30814 sayılı Resmi Gazetede, "Devlet Arşivleri Başkanlığına Devredilen Sözleşmeli Personelin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26'ncı Maddesi Zarfında İstihdamına İlişkin Yönetmelik" yayımlanmıştır. Anılan Ek 26'ncı madde "Yerli ya da tanıdık olmayan sözleşmeli personel istihdamı" başlığını taşımaktadır.

SON LAF

Her yeni düzenleme, bir takım sorunları ortadan kaldırırken, bir takım yeni sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Bu düzenlemeyi memnuniyetle tedarik eden bir kesim olacağı gibi, kendisine adaletsizlik yapıldığını düşünen bir kesim de olacaktır.

Örneğin 09/07/2018 tarihinden önce Bakanlık Müşaviri kadrosunda bulunan personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 33'üncü maddesi uyarınca eski kadrosuna ya da Analist kadrosuna atanmıştı. Bu durum bu personelin gelirinin sanki yarıya azalması anlamına geliyordu. Bu durumu kısmen telafi etmek için bu personele iki yıl baştan başa Bakanlık Müşaviri maaşı verilmesine hükmedilmişti. Bu durum gerçekleşeli takriben iki sene oldu. İki yılın sonunda Araştırmacı maaşı almak istemeyen bir takım personel başka kadro unvanlarına atanmak için girişimlerde bulunmuştu. Daha düne dek, başka bir kadro unvanına atanarak tabiri caizse gemisini yüzdürenler mutlu, yüzdüremeyenler mutsuz iken, bugün tablo bütün tersi bir duruma geldi. Çünkü yapılan düzenlemeyle, Geçici 33 üncü madde uyarınca Araştırmacı kadrosuna atanan personel, emekli oluncaya kadar, diğer bir deyişle 65 yaşını dolduruncaya değin, Bakanlık Müşaviri maaşı almaya devam edecek, kadro unvanları değişenler ise bu haktan yararlanamayacaktır. Olanda da olmayanda da hayır vardır.

En yakın zamanda, bilimsel veriler ışığında geçmişe ve geleceğe yönelik ulus personel mevzuatı düzenlemesi görebilmek temennisiyle...

Bu haber sizlere www.haberfull.com farkıyla sunulmuştur. Haberfull Dolu Dolu Haber...

Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/913755/375-sayili-khk-da-yapilan-degisikliklere-dair-genel-bir-degerlendirme.html

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum